อาจารย์

รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I5021

e-mail :  fvettrr@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

รศ.น.สพ.อดิศร ยะวงศา
รองหัวหน้าภาควิชาและรักษาการฯ

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I5033

e-mail : fvetady@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I5023
e-mail : fvetpia@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I7015
e-mail : fvetacp@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I6014
e-mail : fvetwkc@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

รศ.น.สพ.ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I5022
e-mail : fvetscs@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I7013
e-mail : fvetarl@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.วันดี เที่ยงธรรม

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I5032
e-mail : fvetwdr@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I5029
e-mail : fvetpos@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

ผศ.น.สพ.จตุรงค์ วงษ์สนิท

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I6001
e-mail : fvetjrw@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง : อาจารย์ ระดับ 7
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I7017
e-mail : fvetkata@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.นันทวัน ญาติบรรทุง

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I5003
e-mail : fvetnwy@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I7006
e-mail : fvetktp@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.นิอร รัตนภพ

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I5034
e-mail : fvetnor@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

รศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I5035
e-mail : fvetmtcd@ku.ac.th

ผลงานวิจัย

รศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.ขอนแก่น) , Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา : I5009
e-mail : fvetstr@ku.ac.th

ผลงานวิจัย 

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เชียงใหม่) , M.Sc.
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา :
e-mail :

ผลงานวิจัย

อ.น.สพ.อนวัช แสงมาลี

คุณวุฒิ : สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง : อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา :
e-mail :

ผลงานวิจัย

ข้าราชการ (สายสนับสนุน)

นายสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์

คุณวุฒิ : วท.บ.(ม.เกษตรศาสตร์)
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ) ระดับ 8
e-mail : fvetsob@ku.ac.th

นายวิทย์ เลิศแสง

คุณวุฒิ : วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูนครปฐม
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล(ชำนาญการ) ระดับ 8
e-mail : fvetwit@ku.ac.th

นางอุบลวรรณ เอกทุ่งบัว

คุณวุฒิ : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) , M.A.
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ) ระดับ 8
e-mail : fvetuba@ku.ac.th

นายนิธิศ สุขหงษ์

คุณวุฒิ : ศศ.บ.(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช) และ วท.บ.(ราชภัฏนครปฐม)
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล ระดับ 6
e-mail : fvetntsh@ku.ac.th,nitis.so@chaiyo.com

นายรวีภาคย์ ฐานะวัฒนกรกุล

คุณวุฒิ : วทบ.​เกษตรศาสตร์​
ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานสัตวบาล
e-mail : raveepak.t@ku.th

นาย ธีรพล ยางสูง

คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่6
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
e-mail : Bronza1314@gmail.com

Scroll to Top